Čerpanie a preprava čerstvých betónových zmesí v rámci EU.

Čerpanie

Čerpanie čerstvých betónových zmesí
zabezpečuje až 17 kusov mobilných čerpadiel s dĺžkami
24m / 28m / 32m / 36m / 39m / 42m / 46m / 47m

Preprava

Prepravu čerstvých betónových zmesí
zabezpečujeme vlastnými domiešavačmi
s objemom 7 m³  (6 x 6) a 9 m³  (8 x 4).

Bezplatné konzultácie

V rámci poskytovaných služieb ponúkame  bezplatné  konzultácie  so  školeným  personálom  priamo  na stavbe.

Na trhu sme lídrom v kvalite poskytovaných služieb a zároveň zárukou bezpečnosti.

To je dôvod, prečo naši verní zákazníci dlhodobo využívajú naše služby.

Vozidlá

Náš vozový park obsahuje celkom 22 kusov techniky,
z toho 17 čerpadiel a 5 domiešavačov.

Cenník

Čerpanie - 24m, 28m, 32m, 36m, 39m, 42m, 46m, 47m
Prístavný km:1,50,- € / km [ 24m, 28m, 32m, 36m, 39m ]
1,70,- € / km [ 42m, 46m, 47m ]
Rozbehová chémia: 20,- € / položka
Prídavné hadice a potrubie:6,- € / 1 bm / deň
Čerpanie drátkobetónu:2,50,- € / 1 m3
Hodinová sadzba za čerpanie:
( účtuje sa každých začatých 15 minút, min. 150,- € jedno čerpanie, vrátane hodinovej sadzby, km a použ. materiálu )
PUMI 24.3 m (5m3) / 80,- € / 1 hod. – prepravné betónu: 2,- € / km (1ks)
24m / 70,- € / 1 hod. (2ks)
28m / 70,- € / 1 hod. (2ks)
32m / 75,- € / 1 hod. (1ks)
36m / 80,- € / 1 hod. (4ks)
39m / 85,- € / 1 hod. (1ks)
42m / 100,- € / 1 hod. (2ks)
46m / 110,- € / 1 hod. (2ks)
47m / 110,- € / 1 hod. (2ks)
Zbytočný výjazd čerpadla / zmarený výkon:

zrušenie pristavenia vozidla menej ako 12 hod. pred začatím betonáže,
neúčtuje sa v prípade nepriaznivého počasia pokiaľ objednávateľ zrušil
pristavenie vozidla ešte pred jeho príjazdom na betonárku, alebo stavbu.

100,- € + km
Nemožnosť umytia čerpadla na stavbe:30,- €

Objednávateľ musí zabezpečiť bezproblémový príjazd k stavenisku, priestor k rozloženiu čerpadla, možnosť vypustenia betónu a umytie čerpadla na stavenisku.

Preprava – 7/6m3 6×6, 9/7m3 8×4
Stavby vzdialené do 8 km otoč
( 1x nakládka a 30 min. vykládky v cene )
paušálne 35,- €
Preprava:
( betonárka – stavba – betonárka )
2,- € / km
Nakládka:6,- €
Vykládka / nadvykládka6,- € / každých začatých 15 min.
Zbytočné pristavenie vozidla / zmarený výkon:1,10 € / km + 30,- € zmarený výkon
Prestoj domiešavača/čakanie po pristavení na začatie betonáže
( účtované po 2 hodinách od pristavenia )
20,- € / hod. až do začatia betonáže

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
Čerpanie betónu sa účtuje s DPH iba konečným spotrebiteľom (prenesená daňová povinnosť)
Pri individuálnych projektoch cena dohodou.

Betonársky pavúk RV 10

Betonársky pavúk RV 10
Denný nájom:90,- € / deň
Mesačný nájom:900,- € / mesiac

Doprava na vlastné náklady nájomcu /nájomca si zabezpečí odvoz a dovoz sám/, alebo na náklady prenajímateľa vo výške 180 EUR na stavbu a späť.

Objednávky musia byť realizované min. 3-4 dni vopred kvôli zabezpečeniu prepravy.

Prenajímateľ zodpovedá za stav predmetu nájmu odo dňa jeho prevzatia do nájmu až do doby jeho odovzdania. Prenajímateľ sa zaväzuje ho odovzdať v stave v akom ho prevzal, s prihliadnutím na bežné opotrebenie. O prevzatí predmetu nájmu spíšu prenajímateľ a nájomca odovzdávací protokol, kde potvrdia jeho stav v deň prevzatia do nájmu nájomcovi a v deň odovzdania prenajímateľovi po ukončení nájmu.

BAWER-TRANS, S.R.O.

Vígľašská 3110/15
851 07 Bratislava

Prevádzka / Administratíva

Pajštúnska 1
851 02 Bratislava

Vozový park

Dolnozemská 13
850 07 Bratislava

IČO: 45231907
DIČ: 2022906270
IČ DPH: SK 2022906270

Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s. Bratislava
IBAN: SK11 1100 0000 0026 2518 4929
BIC (SWIFT): TATR SK BX

Napíšte nám

1 + 0 = ?